گزارش گیری فایلهای ضبط شده در بیگ بلو باتن

سیستم بیگ بلو باتن یک سیستم برگزاری کلاس و سمینار به صورت زنده است که به دلیل اینکه اپن سورس می باشد بسیار محبوب است و خیلی از موسسات و دانشگاهها در دوران کرونا از آن استفاده میکنند.

اگر این سیستم را روی سرور اختصاصی خودتان نصب کردید و با مشکل ضبط دوره ها مواجه شدید میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید .

Media storageAnchor link for: media storage

Some Record and Playback phases store the media they handle in different directories

Captured filesAnchor link for: captured files

 • AUDIO: /var/freeswitch/meetings
 • WEBCAM (Flash): /usr/share/red5/webapps/video/streams
 • WEBCAM (HTML5): /var/kurento/recordings
 • SCREEN SHARING (Flash): /var/usr/share/red5/webapps/screenshare/streams
 • SCREEN SHARING (HTML5): /var/kurento/screenshare
 • SLIDES: /var/bigbluebutton
 • NOTES: http://localhost:9001/p
 • EVENTS: Redis

Archived filesAnchor link for: archived files

The archived file are located in /var/bigbluebutton/recording/raw/<internal-meeting-id>/

Sanity checked filesAnchor link for: sanity checked files

The sanity files are store in the same place as the archived files

Processed filesAnchor link for: processed files

The processed files can be found in /var/bigbluebutton/recording/process/presentation/<internal-meeting-id>/

Published filesAnchor link for: published files

The published files are in /var/bigbluebutton/recording/publish/presentation/<internal-meeting-id>/

Playback filesAnchor link for: playback files

The playback files are found in /var/bigbluebutton/published/presentation/<internal-meeting-id>/

Manage recordingsAnchor link for: manage recordings

BigBlueButton does not have an administrator web interface to control the sessions or recordings as in both cases they are handled by 3rd party software, but it has a useful tool to monitor the state and control your recordings through the phases described above.

In the terminal of your server you can execute bbb-record, which will show you each option with its description

BigBlueButton Recording Diagnostic Utility (BigBlueButton Version 1.0.N) 

  bbb-record [options]

Reporting:
  --list               List all recordings

Monitoring:
  --watch               Watch processing of recordings
  --watch --withDesc          Watch processing of recordings and show their description

Administration:
  --rebuild <internal meetingID>    rebuild the output for the given internal meetingID
  --rebuildall          rebuild every recording
  --delete <internal meetingID>  delete one meeting and recording
  --deleteall             delete all meetings and recordings
  --debug               check for recording errors
  --check               check for configuration errors
  --enable <workflow>         enable a recording workflow
  --disable <workflow>         disable a recording workflow
  --tointernal <external meetingId>  get the internal meeting ids for the given external meetingId
  --toexternal <internal meetingId>  get the external meeting id for the given internal meetingId
  --republish <internal meetingID>   republish the recording for meetingID.